Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Voit työttömyyden aikana opiskella ja saada samalla ansiosidonnaista päivärahaa, kun sovit opinnoistasi TE-toimiston kanssa. Ilmoita kaikista opinnoistasi TE-toimistolle ennen opintojen aloittamista tai jatkamista.

Voit opiskella loppuun jo aiemmin aloittamasi opinnot, aloittaa kokonaan uudet opinnot tai osallistua muuhun työllistymistäsi edistävään palveluun (tep). Palvelu voi olla erilaista toimintaa tai koulutusta. Jos olet aloittanut työsi aikana itsenäisiä opintoja, voit jatkaa näitä opintoja työttömänä ja saada työttömyyspäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo opintojesi olevan sivutoimisia.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun valmistut opinnoistasi, ja olet täyttänyt jäsenyys– ja työssäoloehdon.

Opiskelu työttömyyspäivärahalla

Päivärahaa voidaan maksaa TE-toimiston kanssa sovittujen, ns. työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa: 

  • omaehtoinen opiskelu
  • työvoimakoulutus
  • työnhakuvalmennus
  • työkokeilu
  • uravalmennus

Päivärahan maksaminen edellyttää TE-toimiston lausuntoa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Pidä työnhakusi voimassa koulutuksen aikana.

Opintojesi ajalta saat kassasta samaa päivärahaa kuin työttömänä työnhakijana ollessasi. Lisäksi voit saada korotetun ansio-osan ja kulukorvauksen. Poikkeuksellisesti päivärahaa voidaan maksaa opintojen ajalta myös karenssista ja omavastuuajasta huolimatta, vaikka muut päivärahan saamisen rajoitukset ovat voimassa.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja osallistut työllistymistä edistävään palveluun, luetaan aika työssäoloehdon täyttäväksi ajaksi.

Korotettu päiväraha

Korotettua päivärahaa maksetaan opintojesi ajalta enintään 200 päivältä työttömyyspäivärahakauden enimmäisaikana. Jos enimmäisaikasi alkaa alusta, myös 200 päivän korotettu päiväraha on uudelleen käytettävissä. Korotetun päivärahan maksaminen edellyttää, että olet sopinut koulutukseen osallistumisesta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi.

Voit saada korotettua päivärahaa opintojen ajalta, vaikka opintoja ei olisikaan jokaisena arkipäivänä. Voit siis saada korotettua päivärahaa myös opintojen väliseltä ajalta, jos väliin jäävä aika on enintään 7 kalenteripäivää.

Korotetun päivärahan suuruus lasketaan päivärahan perusteena olevasta palkastasi.

Kts. lisätietoa päivärahan suuruus ja kesto sekä päivärahalaskuri

Kulukorvaus

Kulukorvaus on verotonta tuloa, ja sitä voidaan maksaa, kun osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa maksupäivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa maksupäivältä, ja sitä maksetaan opiskelupaikkasi ollessa työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai kotikuntasi ulkopuolella aiheuttaen majoituskustannuksia.

Kulukorvausta maksetaan päiviltä, joina osallistut opintoihin. Lisäksi omaehtoisten opintojen ja työvoimakoulutuksen aikana kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä. Loma-ajoilta ei ole oikeutta kulukorvaukseen. Et voi saada kulukorvausta omaehtoisiin opintoihin, jos opintosi ovat alkaneet 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Kulukorvausta maksetaan enintään 5 päivältä kalenteriviikossa. Kulukorvausta voidaan maksaa 7 päivältä kalenteriviikossa, jos osallistut ulkomailla olevaan työvoimakoulutukseen. Kun osallistut koulutukseen ulkomailla, sinulle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta.

Enimmäisaika kuluu opintojen aikana

Päivärahasi enimmäisaika kuluu opintojen aikana. Päivärahan maksatus päättyy enimmäisaikasi täyttyessä, vaikka sinulla olisi opintoja vielä jäljellä. Jos enimmäisaikasi täyttyy ennen kuin omaehtoinen opiskelu tai työvoimakoulutus on päättynyt, maksetaan sinulle Kelasta työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti.

Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahaasi ei lasketa uudelleen eikä enimmäisaika voi alkaa alusta, vaikka työssäoloehtosi täyttyisikin. Päivärahasi lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun päätyttyä.

Poissaolojen vaikutus päivärahaan

Sinulle voidaan maksaa päivärahaa omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen ajalta myös poissaolopäiviltä. Muiden opintojen poissaolopäiviltä päivärahaa voidaan maksaa vain, jos syynä on:

  • työkyvyttömyys (poissaoloa enintään 3 päivän ajan, 4. päivästä lähtien tulee olla lääkärintodistus)
  • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (poissaoloa enintään 4 päivän ajan)
  • työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, joka liittyy työllistymiseen.