Päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen

Selvitä kassajäsenyytesi vaihtoehdot heti yritystoiminnan alkaessa.

Jäsenyys palkansaajankassassa

Palkansaajakassan jäsenenä voi olla korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Tämän jälkeen tulee erota palkansaajakassasta. Jos jäisit työttömäksi ennen kuin olet toiminut yrittäjänä 18 kuukautta, aiemmin palkansaaja-asemassa kerryttämäsi työssäoloehto on voimassa. Toimiessasi yrittäjänä yli 18 kuukautta, palkansaajan työssäoloehtosi ei ole enää voimassa ja työssäoloehto tulee kerryttää kokonaisuudessaan uudelleen yrittäjäkassassa.

Jäsenyys yrittäjäkassassa

Palkansaajakassan jäsenenä kerrytetty ansiopäivärahaoikeus säilyy aukottomana, jos siirryt palkansaajakassasta yrittäjäkassaan 3 kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä. Jos yrittäjäkassaan siirtyy myöhemmin, ansiopäivärahaoikeus ei ole aukottomasti voimassa. Lisäksi kassajäsenyyksien voimassaolon välillä voi olla korkeintaan kuukauden katkos. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, tulee työssäoloehto täyttää kokonaisuudessaan yrittäjäkassassa.

Jos jäisit työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon eli ollut yrittäjäkassan jäsenenä 15 kuukautta, ansiopäivärahaan voi olla oikeus ns. jälkisuojan perusteella. Ansiopäiväraha perustuu tällöin aiempaan palkansaaja-asemassa kerrytettyyn työssäoloehtoon.

Tarkempaa tietoa ja neuvoja yrittäjän työttömyysturvasta saat esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassasta (AYT).

Samanaikainen palkansaajatyö ja yritystoimintaa

Voit olla samaan aikaan sekä palkkatyössä että toimia yrittäjänä. Jos palkkatyötä on niin paljon, että se täyttää työssäoloehdon, mutta myös yritystoimintasi on laajuudeltaan sellaista, että yrittäjän työssäoloehto täyttyy, voit valita halutko kuulua IAET-kassaan vai yrittäjäkassaan. Jos kuulut IAET-kassaan ja jäät työttömäksi palkkatyöstäsi, TE-toimisto arvioi yritystoimintasi laajuutta ja sitä, katsotaanko yritystoimintasi pää- vai sivutoimiseksi. Jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi samaan aikaan tehdyn palkkatyön perusteella, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan IAET-kassasta.

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, TE-toimisto ei anna lausuntoa yritystoiminnasta, vaan kassa selvittää yritystoimintaa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Toimita IAET-kassaan tieto yritystoiminnasta ja siitä saaduista tuloista, sillä sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan lyhytkestoisen yritystoiminnan ajalta. Tyypillisimpiä lyhytkestoisen yritystoiminnan tilanteita ovat erilaiset toimeksiantotyöt tai laskutusosuuskunnan kautta tehdyt työt.

Jos yritystoimintasi kestää yli kaksi viikkoa, kassa pyytää TE-toimistolta lausuntoa. TE-toimisto tutkii asian ja antaa lausunnon pää- tai sivutoimisesta yritystoiminnasta ja oikeus ansiopäivärahaan määräytyy lausunnon perusteella.

Jälkisuoja

Jälkisuoja koskee sinua, jos olet eronnut IAET-kassasta ja liittynyt yrittäjäkassaan 1 kuukauden sisällä eroamisestasi. Jos jäät työttömäksi ennen yrittäjän työssäoloehdon täyttymistä, sinulla voi olla oikeus siihen ansiopäivärahaan, jota sinulle maksettaisiin, jos olisit edelleen IAET-kassan jäsen. Jälkisuojan perusteella palkansaajan ansiopäivärahan maksaa yrittäjäkassa. Jälkisuoja koskee yhtä lailla yrittäjäkassasta eronneita ja palkansaajakassaan kuukauden kuluessa liittyneitä.

Yrittäjän ansiopäiväraha

Yrittäjän ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut jäsenenä yrittäjäkassassa vähintään 15 edellistä kuukautta ja joka yrittäjäkassan jäsenenä ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on työskennellyt työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Olennaisena yritystoimintaa pidetään ajalla, jolloin lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulo on vähintään 12 564 €/vuodessa (vuonna 2017).