Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa

Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivu- tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan. Arvion sivu- tai päätoimisuudesta tekee TE-toimisto, joka antaa yrittäjyydestä työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Ilmoita kaikesta yritystoiminnasta TE-toimistoon. Ilmoitusvelvollisuus koskee maa- ja metsätaloutta, vasta aloitettavaa yritystoimintaa ja ennen työttömyyttä aloitettua yritystoimintaa.

Työttömyysturvassa yrittäjän käsite voi erota esimerkiksi eläkelakien mukaisista määritelmistä. Tämä aiheuttaa eroja mm. silloin, kun eläkelakien mukaan sinun ei tarvitsisi olla YEL- tai MYEL-vakuutettu, mutta työttömyysturvassa sinut voidaan kuitenkin katsoa yrittäjäksi.

Työttömyysturvassa kaikki työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa, katsotaan yritystoiminnaksi. Omistusosuudella tai muodollisella asemalla ei ole merkitystä näissä tilanteissa.  Jos työskentelet esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta, olet työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä.

Vaikka olisit työttömyysturvan kannalta yrittäjä, voit silti täyttää palkansaajan työssäoloehtoa muussa työssä. Yrittäjänä tehty työ ei kuitenkaan kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa riippumatta siitä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen yritystoiminta. Pelkkä yrittäjämääritelmän täyttäminen ei tee sinusta päätoimista yrittäjää tai poista oikeutta palkansaajan päivärahaan.

Työttömyysturvassa sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissa tapauksissa

 • Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus
  • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatin- tai liikkeenharjoittajana),
  • maatalousyrittäjänä,
  • avoimen yhtiön yhtiömiehenä, tai
  • kommandiittiyhtiön yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olemisen vuoksi.
 • Olet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 15 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa tai perheesi omistaa vähintään 30 %.
 • Työskentelet osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 50 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa tai perheesi omistaa vähintään 50 %.
 • Työskentelet olematta työ- tai virkasuhteessa omistuksesta ja asemasta huolimatta.

Omistusta laskettaessa huomioidaan osakkeiden äänimäärä tai muutoin vastaava päätösvalta. Sinun katsotaan olevan johtavassa asemassa, mikäli olet toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muutoin vastaavassa asemassa.

Sivutoiminen yritystoiminta

Voit saada ansiopäivärahaa IAET-kassasta, jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi sivutoimiseksi. Pelkästään yritystoiminnan tulojen vähäisyys ei ole ratkaisevaa, vaan yritystoiminnan laajuutta arvioidaan ensisijaisesti siihen käytetyn työmäärän perusteella.

Jos sinulla on ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit saada ansiopäivärahaa soviteltuna, eli yritystoiminnan tulot huomioidaan päivärahaa maksettaessa. Kassa tekee itsenäisen arvion yrittäjämääritelmän täyttymisestä sovitellun ansiopäivärahan maksamisen kannalta.

Päätoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan palkansaajakassasta. Yleensä yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä.

Jos olet työttömyysturvalain tarkoittama päätoiminen yrittäjä, tulee sinun harkita kassan vaihtoa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa, esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (AYT).

Perheenjäsenten vaikutus yrittäjäasemaan

Perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset). Sinut voidaan siis katsoa yrittäjäksi myös, jos työskentelet perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä, vaikket itse omistaisi yrityksestä mitään osuutta.

Muista, ettei pelkkä yrittäjämääritelmän täyttäminen poista oikeuttasi palkansaajan päivärahaan.

Välillinen omistus

Omistusta laskettaessa huomioidaan myös välillinen omistus toisen yrityksen tai yhteisön kautta. Omistus on välillistä, jos sinun, perheesi tai yhteinen omistusosuutenne väliyhtiöstä on vähintään 50 %.