Studier och sysselsättningsfrämjande service

Du kan studera och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning medan du är arbetslös, om du avtalar om studierna med arbets- och näringsbyrån. Informera arbets- och näringsbyrån om dina studier innan du påbörjar eller fortsätter studierna.

Du kan slutföra de studier du tidigare har påbörjat, inleda nya studier eller delta i annan sysselsättningsfrämjande service. Servicen kan handla om verksamheter eller utbildning. Om du har inlett självständiga studier medan du arbetade, kan du fortsätta dessa studier som arbetslös och få arbetslöshetsdagpenning. Arbets- och näringsbyrån ska då anse att dina studier sker på deltid.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas när du är klar med dina studier och du har uppfyllt medlems – och arbetsvillkoret.

Arbetslöshetsdagpenning för sysselsättningsfrämjande service

Dagpenning kan betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service som avtalats med arbets- och näringsbyrån om. Exempel på sådan service är:

  • frivilliga studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning
  • arbetsprövning
  • karriärträning

För betalning av dagpenning krävs ett utlåtande av arbets- och näringsbyrån för tiden för sysselsättningsfrämjande service. Se till att jobbsökningen är giltig under utbildningen.

Under tiden för studier får du samma dagpenning från kassan som om du är arbetslös arbetssökande. Dessutom kan du få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning. Undantagsvis kan dagpenning betalas under tiden för studier trots karens och självrisktid, även om övriga begränsningar för att få dagpenning gäller.

Om du har fyllt 60 år och deltar i sysselsättningsfrämjande service, räknas tiden som tid som uppfyller arbetsvillkoret.

Förhöjd förtjänstdel

Förhöjd förtjänstdel betalas högst 200 dagar under dina studier under arbetslöshetspenningens maximitid. Om din maximitid börjar från början, har du också tillgång till 200 dagars förhöjd förtjänstdel på nytt. Betalning av förhöjd förtjänstdel kräver att du har avtalat om utbildningen med arbets- och näringsbyrån i din sysselsättningsplan.

Du kan få förhöjd förtjänstdel under tiden för studier, även om studier inte förekommer varje vardag. Du kan alltså få förhöjd förtjänstdel även för tiden mellan studier, om denna tid uppgår till högst 7 kalenderdagar.

Beloppet för förhöjd förtjänstdel beräknas på den lön som ligger till grund för din dagpenning.

Läs mer om dagpenningens storlek och längd och dagpenningsräknare.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning är skattefri inkomst som kan betalas ut om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Kostnadsersättningen uppgår till 9 euro per betalningsdag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per betalningsdag. Den betalas om din studieplats befinner sig utanför ditt pendlingsområde eller utanför din hemkommun och medför logikostnader.

Kostnadsersättning betalas för dagar du deltar i studier. Under tiden för frivilliga studier och arbetskraftsutbildning betalas kostnadsersättning också för frånvarodagar. För semestertider har du ingen rätt till kostnadsersättning. Du kan få kostnadsersättning för frivilliga studier om du studierna har påbörjats 1.1.2017 eller senare.

Kostnadsersättning betalas för högst 5 dagar per kalendervecka. Kostnadsersättning kan betalas för 7 dagar per kalendervecka om du deltar i en arbetskraftsutbildning i utlandet. Om du deltar i en utbildning i utlandet betalas häften av det dagtraktamente som statliga tjänstemän får i kostnadsersättning.

Maximitiden förbrukas under studier

Maximitiden för din dagpenning förbrukas under studier. Utbetalningen av dagpenning upphör när din maximitid har löpt ut, även om studierna pågår.

Under frivilliga studier och arbetskraftsutbildning räknas inte din dagpenning om, och maximitiden kan inte börja om från början även om ditt arbetsvillkor skulle uppfyllas. Dagpenningen kan räknas om och maximitiden börja om från början först när studierna är klara.

Inverkan av frånvaro på dagpenning

Dagpenning kan betalas till dig även för frånvarodagar under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier. Dagpenning för frånvarodagar från övriga studier kan endast betalas om orsaken är

  • arbetsoförmåga (frånvaro under högst 3 dagar, från 4:e dagen ska ett läkarintyg finnas)
  • sjukt barn som är under 10 år (frånvaro högst 4 dagar)
  • arbetsintervju eller därmed jämförbar orsak som gäller sysselsättning.