Inleda företagsverksamhet på heltid

Ta reda på vilka alternativ du har gällande kassamedlemskap så fort du har startat upp företaget.

Medlemskap i löntagarkassa

Du kan vara medlem i en löntagarkassa under högst 18 månader från att du startar en verksamhet som företagare. Efter detta ska du gå ur löntagarkassan. Om du blir arbetslös innan du har varit företagare i 18 månader gäller det arbetsvillkor som du har arbetat in som löntagare. Om du har varit företagare i mer än 18 månader gäller inte arbetsvillkoret för löntagare längre. Arbetsvillkoret ska då helt arbetas in på nytt i en företagarkassa.

Medlemskap i företagarkassa

Den rätt till inkomstrelaterad dagpenning som du har arbetat in som medlem i en löntagarkassa följer med om du går över från löntagarkassan till en företagarkassa inom 3 månader från att du började som företagare. Om du ansluter dig till en företagskassa vid en senare tidpunkt följer inte rätten till inkomstrelaterad dagpenning med. Dessutom får avbrottet mellan medlemskapen i de två kassorna vara högst en månad. Om denna övergångstid överskrids måste du på nytt uppfylla arbetsvillkoret helt i företagarkassan.

Om du blir arbetslös innan du har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare, det vill säga varit medlem i företagarkassan i 15 månader, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning utifrån det så kallade efterskyddet. Den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig i det fallet på det arbetsvillkor som du har arbetat in som löntagare.

Mer detaljerad information och råd om arbetslöshetsskydd för företagare får du exempelvis av Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT).

Lönearbete och företagsverksamhet samtidigt

Du kan samtidigt både ha ett lönearbete och vara företagare. Om lönearbetet är av den omfattningen att det uppfyller arbetsvillkoret, samtidigt som företagsverksamheten är av den omfattningen att arbetsvillkoret för företagare uppfylls, kan du välja om du vill höra till IAET-kassa eller en företagarkassa. Om du tillhör IAET-kassa och blir arbetslös från ditt lönearbete, gör arbets- och näringsbyrån en bedömning av omfattningen av företagsverksamheten och huruvida din företagsverksamhet ska betraktas som heltidssysselsättning eller bisyssla. Om man i bedömningen av samtidigt pågående företagsverksamhet och lönearbete kommer fram till att företagsverksamheten ska betraktas som bisyssla, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning från IAET-kassa.

Kortvarig företagsverksamhet

Om din företagsverksamhet varar i högst två veckor ger arbets- och näringsbyrån inget utlåtande om företagsverksamheten, utan kassan gör en utredning utifrån de uppgifter du har lämnat. Lämna in information om företagsverksamheten och inkomsterna av den till IAET-kassa. Du kan ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning för den korta tid du var företagare. Exempel på typisk kortvarig företagsverksamhet är olika uppdrag och arbeten via faktureringsandelslag.

Om företagsverksamheten varar mer än två veckor begär kassan att få ett utlåtande av arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån gör en utredning och ger ett utlåtande om företagsverksamheten ska betraktas som huvud- eller bisyssla. Huruvida du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning beror på utlåtandet.

Efterskydd

Efterskyddet gäller för dig om du har gått ur IAET-kassa och inom 1 månad från utträdet anslutit dig till en företagarkassa . Om du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfylls, har du rätt till den inkomstrelaterade dagpenning som du skulle ha fått om du fortfarande hade varit medlem i IAET-kassa. Inkomstrelaterad dagpenning utifrån efterskyddet betalas av företagarkassan. Efterskyddet gäller på samma sätt för dem som går ur en förtagarkassa och inom 1 månad ansluter sig till en löntagarkassa.

Inkomstrelaterad dagpenning för företagare

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har medlem i företagarkassa som har varit medlem i företagarkassan minst 15 föregående månader och som medlem i företagarkassan uppfyllt arbetsvillkoret för företagare.

Arbetsvillkoret för företagare uppfylls då personen har arbetat 15 månader som företagare under de 48 månader som föregår arbetslösheten. Företagsverksamheten ska ha varit av väsentlig omfattning. Företagsverksamheten anses vara av väsentlig omfattning då arbetsinkomst som utgör grund för den lagstadgade pensionsförsäkringen uppgår till minst 12 816 euro/år (2019).