Aktiivimalli

1.1.2018 on tullut voimaan uusi laki, joka edellyttää päivärahan hakijoilta aktiivisuuden osoittamista työttömyysajalla. Jos päivärahan hakija ei ole ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen, päiväraha pienenee 4,65 %.

Aktiivimalli pähkinänkuoressa

Aktiivimallissa työttömyyskassa seuraa hakijan työnhaun aktiivisuutta 65 ansiopäivärahan maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa, että aina, kun päivärahaa on maksettu 65 päivältä, kassa tarkistaa, onko hakija ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen. Jos hakija ei ole ollut aktiivinen vaaditulla tavalla, maksetaan 4,65 % pienempää päivärahaa seuraavalta 65 maksupäivältä.

Riittävää aktiivisuutta on, että 65 maksupäivän jakson aikana:

  • teet töitä työsuhteessa yhteensä vähintään 18 tuntia (opetusalalla vähintään 8 tuntia) (palkka työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 189 e/kk, ts. 6,91 e/h) tai
  • ansaitset yritystoiminnasta yhteensä vähintään 241,04 euroa tai
  • osallistut viitenä päivänä TE-toimiston osoittamiin työllistymistä tukeviin toimiin:
    – työllistymistä edistäviin palveluihin (työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta) tai
    – muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan tai
    – rekrytointia tukevaan toimintaan, esimerkiksi rekrytointikokeiluun.

Yhdistelmiä edellä eritellyistä aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä tukeviin toimiin, ei sekä että. Myöskään yllä eriteltyjä eri työllistymistä tukevia toimia ei voida laskea keskenään yhteen.

Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Työllistymistä tukevista toimista vastaa TE-palvelut. Ota yhteyttä TE-palveluihin, jos haluat kysyä työmahdollisuuksista ja työllistymistä tukevista toimista: www.te-palvelut.fi

Jos osallistut TE-toimiston määrittämiin työllistymistä tukeviin toimiin, ilmoita palvelun nimi päivärahahakemuksessasi IAET-kassalle. IAET-kassa pyytää tarvittaessa lisätietoja.

65 maksupäivän jakso

65 maksupäivän jaksoon lasketaan ne päivät, joilta maksetaan ansiopäivärahaa. Laskemiseen ei vaikuta se, maksetaanko päiväraha täytenä, työtuloilla soviteltuna tai sosiaalietuudella vähennettynä. Päiväraha pienenee enintään 4,65 %. Yksi maksettu päivä kerryttää jakson laskuria yhdellä päivällä.

Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Eli aktiivisuutta tarkistetaan ensimmäisen kerran, kun henkilölle on maksettu 1.1.2018 jälkeen 65 päivältä päivärahaa eli aikaisintaan huhtikuun alussa.

Aktiivisuutta edellytetään mallissa myös lisäpäivillä olevilta työnhakijoilta.

Aktiivisuutta ei edellytetä:

– Jos sinulle maksetaan päivärahaa alle 65 päivän yhdenjaksoiselta lomautusjaksolta
– Jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
– Jos työskentelet omais- tai perhehoitajana
– Saat työkyvyttömyyden tai vamman takia jotain muuta etuutta kuin työttömyysetuutta

Päiväraha maksetaan alentamattomana ajalta, jolla aktiivisuutta ei edellytetä.

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta ja päiväraha maksetaan alentamattomana:

• Kun olet työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
• Kun olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssäsi yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
• Jos ansiopäivärahasi hylätään 80 %:n työaikarajan ylittymisen vuoksi
• Jos ansiopäivärahasi hylätään tulojen perusteella
• Jos sinulle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite
• Kun olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon

Aktiivimalli lomautetuilla

Jos sinut on lomautettu päivittäistä työaikaasi lyhentämällä
(eli osa päivästä töissä ja osa lomautettuna ja sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa)

Lyhennetylle työpäivälle lomautetut ovat aktiivisuusseurannan piirissä.

Jos sinut on lomautettu kokonaan tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä
(eli lomautus on kokonaisia päiviä ja sinulle maksetaan täyttä päivärahaa)

Aktiivimallin aktiivisuusedellytykset eivät koske yhdenjaksoisia alle 65 päivän lomautuksia. Tämä tarkoittaa sinulle lomautettuna sitä, että aktiivisuuttasi seurataan vasta, jos olet saanut päivärahaa yhdenjaksoisesti 64 maksupäivää 1.1.2018 alkaen. 64 päivään lasketaan ne päivät, joilta saat päivärahaa.

Jos lomautuksesi ei ole yhdenjaksoinen, eli olet välillä töissä lomauttaneella työnantajallasi, 64 maksupäivän laskenta alkaa aina alusta, kun palaat päivärahan hakijaksi. Esimerkiksi, jos olet vuoroviikoin lomautettuna ja töissä, 64 maksupäivän laskenta alkaa alusta jokaisen työskentelyviikon jälkeen. Vasta, kun sinulle maksetaan päivärahaa lomautuksen vuoksi ilman katkoja yli 64 päivältä, siirryt lomautettuna aktiivimallin piiriin.

Jos yhdenjaksoinen lomautuksesi pitkittyy ja siirryt aktiivimallin piiriin: aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää omalle (lomauttaneelle) työnantajalle tehdyillä yksittäisillä kokonaisilla työpäivillä, koska niiden ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa.

Lue lisää: Usein kysyttyä aktiivimallista